Vetenskaplig uppföljning

Det finns många publikationer om tandeminlärning utomlands. En omfattande lista finns på Academia.edu. Se också Research on Tandem, University Language Centre (ZFA), Ruhr Universität Bochum.

Initiativet till FinTandem kom från professor Christer Laurén på institutionen för nordiska språk vid Vasa universitet och samarbetet mellan institutionen och kursarrangörerna har således funnits ändå från början. Därtill har FD Katri Karjalainen (Institutionen för nordiska språk vid Vasa universitet) skrivit en doktorsavhandling om FinTandem.

Forskning i FinTandem

Karjalainen, Katri (2011). Interaktion som mål och medel i FinTandem. Strategier och orientering vid problem i språkproduktion. Acta Wasaensia nr 244. Språkvetenskap 43.

Karjalainen, Katri (2010). Va hette den orden? Att uppmärksamma förståelse i FinTandem. I: Språk och känslor. VAKKI-symposium XXX, 118–129. Red. N. Nissilä & N. Siponkoski. Publikationer av forskargruppen för översättningsteori, fackspråk och flerspråkighet vid Vasa universitet Nr 37.

Karjalainen, Katri (2009a). Using communication strategies to gain fluency, accuracy and complexity in L2. I: Multilingualism. Proceedings of the 23rd Scandinavian Conference of Linguistics, 200–211. Eds A. Saxena & Å. Viberg. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Linguistica Upsaliensia 8.

Karjalainen, Katri (2009b). Vägg å väg. Inlärning av ord via muntlig kommunikation. I: VAKKI-symposium XXIX, 193–203. Red.. M. Enell-Nilsson & N. Nissilä. Publikationer av forskargruppen för översättningsteori, fackspråk och flerspråkighet vid Vasa universitet Nr 36.

Karjalainen, Katri & Sara Nyholm (2009). Attityder till olika sätt att lära sig språk. I: Svenskan i Finland 11, 86–85. Red. Lotta Collin & Saara Haapamäki. Skrifter från svenska institutionen vid Åbo Akademi 7.

Karjalainen, Katri (2008a). Svenskan och finskan i tandemkontakt. I: Svenskan i Finland 10, 133–146. Red. J. Lindström, P. Kukkonen, C. Lindholm & Å. Mickwitz. Nordica Helsingiensia 11.

Karjalainen, Katri (2008b). Att lära sig svenska i FinTandem. Kommunikation på svenska mellan finsk- och svenskspråkiga deltagare. I: Svenskans beskrivning 29, 137–145. Red. M. Nordman, S. Björklund, Ch. Laurén, K. Mård-Miettinen & N. Pilke. Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska samfundet nr 70.

Klasstandem i en tvåspråkig skolkontext

I artikeln diskuteras erfarenheter av ett forsknings- och utvecklingsprojekt, kallat Klasstandem. Syftet med projektet är att på empirisk grund utveckla språkpedagogiska modeller för språkligt blandade elevgrupper inom undervisningen i det andra inhemska språket. / Michaela Pörn, Katri Karjalainen

"Tillsammans förstod vi varandra"– om samarbetet i kursen i det andra inhemska språket mellan Vasa universitet och Åbo Akademi i Vasa.