Tandempedagogik

TANDEM SOM MODELL FÖR SPRÅKUNDERVISNINGEN

Klasstandem

Läsåret 2009–2010 gjordes i Vasa ett försök med klasstandem. Försöket arrangerades i form av ett projekt finansierat av Utbildningsstyrelsen. I projektet samarbetade en finskspråkig och en svenskspråkig skola tillsammmans med deras lärare för att stöda varandra i inlärningen av respektive finska och svenska. Klasstandemförsöket förverkligades under år 2009 i samarbete med Vasa Arbis (koordinator), Vasa gymnasium (finsklärare Åsa Löf) och Vaasan lyseon lukio (svensklärare Heli Koskinen) under perioderna 1 och 3 hösten 2009.

Klasstandem har samma mål som FinTandem: man vill ge språkinläraren en möjlighet att lära sig språket på ett annorlunda sätt, i äkta kommunikationssituationer med en person som talar språket som sitt modersmål. Förutom språkinlärning är målet att skapa situationer, där representanterna för de olika språkgrupperna ömsesidigt och jämbördigt kan träffas och där de kan skapa kontakter över språkgränserna.

I försöket fördes tandemstudier in i lämpliga kurser i svenska och finska så att studerandena hade tandemundervisning två gånger i veckan, en gång på vartdera språket. Lärarna delade in studerandena i par som sedan samarbetade under hela perioden. Studerandena deltog alltså en lektion som inlärare och en lektion som språkmodell på sitt modersmål och som diskussionspartner. De resterande lektionerna bestod av normal undervisning. Förutom klasstandemstudierna bekantade sig studerandena med Vasas tvåspråkiga omgivning, bl.a. via teater- och gymbesök och via guidningar på stan som de själva planerade.

Enligt studerandena var den största nyttan av försöket att de fick tala målspråket med en jämnårig diskussionspartner. Detta gav en känsla av att lyckas och sänkte därmed också ribban att använda målspråket. Dessutom upplevde studerandena att de hade fått större ordförråd och lärt sig språkbruk som t.ex. tangerar de ungas talspråk och som inte kommer fram i de övriga studierna.

En del studerande blev goda vänner med sin klasstandempartner och man tyckte överlag att klasstandem gav variation till den mera traditionella språkundervisningen. Även lärarnas erfarenheter av klasstandem var huvudsakligen positiva och det gav inspiration till fortsatt samarbetet.

En utförligare projektrapport har skrivits av forskare Katri Hansell vid Vasa universitet och numera verksam vid Åbo Akademi. Om du närmare vill bekanta dig med den, kan du kontakta FinTandemkoordinator Marika Boström, e-post: marika.bostrom(at)edu.vaasa.fi.

Tandem i en tvåspråkig skolkontext

I artikeln om klasstandem diskuteras erfarenheter av forsknings- och utvecklingsprojektet. Syftet var att på empirisk grund utveckla språkpedagogiska modeller för språkligt blandade elevgrupper inom undervisningen i det andra inhemska språket. Målgruppen var närmast gymnasieelever. / Michaela Pörn, Katri Hansell. Forsknings- och utvecklingsprojektet om klasstandem (2012-2016) har även resulterat i en handbok. Läs mera i Klasstandem - en resa över språkgränserna.

Efter detta har tandempedagogiken utökats med projekt med fokus på eklasstandem och språkduschtandem. Försöken med eklasstandem har riktat sig till elever i gymnasieåldern och målgruppen för språkduschtandem är barn inom småbarnspedagogiken, förskolan och årskurserna 1‒6.