Tandeminlärning

Tandeminlärning är pararbete mellan två människor med olika modersmål och där båda vill lära sig varandras språk. Det finns många olika former av tandeminlärning. I en del träffas partnerna personligen och i en del på Internet. Lärandet sker via diskussioner. Hälften av tiden talar deltagarna det ena språket och under den andra hälften det andra språket. Båda partnerna är alltså turvis inlärare och turvis experter på sitt modersmål.

Det krävs inga speciella kunskaper i modersmålet för att kunna delta i tandem (man behöver t.ex. inte kunna förklara grammatik). Meningen är däremot, att personen fungerar som en språklig modell och hjälper partnern t.ex. genom att ge feedback eller korrigera fel, samt hjälpa till om partnern har svårt att uttrycka sig. För att FinTandem ska fungera, bör personen som vill öva sig i tandemspråket behärska åtminstone grunderna i detta.

Alla former av tandeminlärning följer två grundläggande principer: ömsesidighet och självstyrning. Ömsesidighet betyder att båda partnerna gagnas av samarbetet. Eftersom inlärning och det hur väl personen kan dra nytta av samarbetet är mycket svåra att mäta och samtidigt väldigt olika hos olika individer, betyder ömsesidighet i praktiken att man satsar lika mycket tid och energi på båda språken. Detta betyder inte att personerna skulle behöva arbeta likadant på båda språken, utan målet är att hitta det lämpligaste inlärningssättet för den partner vars tandemspråk man talar.

Självstyrning betyder just det att båda partnerna själva styr sitt egen inlärning. De definierar sina mål och hur de vill nå dem. De bestämmer hurdant stöd de önskar av sin partner och också följer upp och utvärderar sin egen inlärning. Det går att på det ena språket t.ex. öva vardagligt språkbruk utan att korrigera den andra alltför mycket, medan man på det andra språket övar mera specifikt språkbruk och även korrigerar mindre fel.