Tieteellinen seuranta

Maailmalla tandemoppimisesta löytyy lukuisia julkaisuja, joista on kattava lista Academia.edu. Katso myös Research on Tandem, University Language Centre (ZFA), Ruhr Universität Bochum.

FinTandem sai alkunsa Vaasan yliopiston pohjoismaisten kielten laitoksen professori Christer Laurénin aloitteesta, ja yhteistyötä laitoksen ja kurssijärjestäjien kanssa onkin ollut alusta asti. FT Katri Karjalainen (Vaasan yliopiston pohjoismaisten kielten laitos) on myös kirjoittanut väitöskirjan FinTandemista.

Tutkimusta FinTandemista

Karjalainen, Katri (2011). Interaktion som mål och medel i FinTandem. Strategier och orientering vid problem i språkproduktion. Acta Wasaensia nr 244. Språkvetenskap 43.

Karjalainen, Katri (2010). Va hette den orden? Att uppmärksamma förståelse i FinTandem. Teoksessa: Kieli ja tunteet. VAKKI-symposiumi XXX, 118–129. Toim. N. Nissilä & N. Siponkoski. Vaasan yliopiston käännösteorian, ammattikielten ja monikielisyyden tutkijaryhmän julkaisut N:o 37.

Karjalainen, Katri (2009a). Using communication strategies to gain fluency, accuracy and complexity in L2. Teoksessa: Multilingualism. Proceedings of the 23rd Scandinavian Conference of Linguistics, 200–211. Eds A. Saxena & Å. Viberg. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Linguistica Upsaliensia 8.

Karjalainen, Katri (2009b). Vägg å väg. Inlärning av ord via muntlig kommunikation. Teoksessa: VAKKI-symposiumi XXIX, 193–203. Toim. M. Enell-Nilsson & N. Nissilä. Vaasan yliopiston käännösteorian, ammattikielten ja monikielisyyden tutkijaryhmän julkaisut N:o 36.

Karjalainen, Katri & Sara Nyholm (2009). Attityder till olika sätt att lära sig språk. Teoksessa: Svenskan i Finland 11, 86–85. Toim. Lotta Collin & Saara Haapamäki. Skrifter från svenska institutionen vid Åbo Akademi 7.

Karjalainen, Katri (2008a). Svenskan och finskan i tandemkontakt. Teoksessa: Svenskan i Finland 10, 133–146. Toim. J. Lindström, P. Kukkonen, C. Lindholm & Å. Mickwitz. Nordica Helsingiensia 11.

Karjalainen, Katri (2008b). Att lära sig svenska i FinTandem. Kommunikation på svenska mellan finsk- och svenskspråkiga deltagare. Teoksessa: Svenskans beskrivning 29, 137–145. Toim. M. Nordman, S. Björklund, Ch. Laurén, K. Mård-Miettinen & N. Pilke. Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska samfundet nr 70.

Klasstandem i en tvåspråkig skolkontext

I artikeln diskuteras erfarenheter av ett forsknings- och utvecklingsprojekt, kallat Klasstandem. Syftet med projektet är att på empirisk grund utveckla språkpedagogiska modeller för språkligt blandade elevgrupper inom undervisningen i det andra inhemska språket. / Michaela Pörn, Katri Karjalainen

"Tillsammans förstod vi varandra"– om samarbetet i kursen i det andra inhemska språket mellan Vasa universitet och Åbo Akademi i Vasa.