FinTandem opinnoissa


Lukio

Lukiolainen voi hyväksilukea FinTandemin lukio-opintoihinsa vapaavalintaisena kurssina.

Jotta kurssista saisi oppilaitosten vaatiman todistuksen, tulee tapaamisia olla tietyn verran, jokaisesta tapaamisesta pitää oppimispäiväkirjaa ja myös lähitapaamisiin pitää osallistua. Todistus osallistumiesta lähitapaamisiin saa FinTandem-koordinaattorilta ja oppimispäiväkirja palautetaan omalle koululle kurssin lopussa. Ennen suorituksen aloittamista keskustele siitä opinto-ohjaajasi ja FinTandem-koordinaattorin kanssa.

Vaasan yliopisto

Kieliharjoittelu (ruotsi pääaineena)
FinTandemilla voi suorittaa Vaasan yliopistossa ruotsin kieltä pääaineenaan lukevien kieliharjoittelun. Yliopisto-opiskelijoille tietoa suoritusvaatimuksista Vaasan yliopiston Pohjoismaisten kielten yksikön kieliharjoittelusivulla.

TEKEMÄLLÄ OPPII     SVENSKA I PRAKTIKEN     LEARNING BY DOING
Laajuus: 1‒3 op
1 op = 27 t. aktiivista kielenkäyttöä
Koodi: KRUO9234
Ajoitus: -
Edeltävät opinnot: Ruotsin kielen peruskurssi, 5 op tai vastaavat tiedot.
Opintojakson tavoite: B2‒C1
Osaamistavoite:
Opiskelija osaa käyttää ruotsin kieltä erilaisissa autenttisissa ja omaan alaan
liittyvissä kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija osaa oma-aloitteisesti ottaa vastuuta sekä suullisen että
kirjallisen kielitaitonsa kehittämisestä.
Opintojakson sisältö: Opiskelija kehittää kielitaitoaan aktiivisen kielenkäytön kautta ja reflektoi
sen suhdetta omiin oppimistavoitteisiinsa ja oppimaansa. Kurssi voidaan suorittaa esim.:
1. toimimalla tutorina ruotsin kielen kurssilla.
2. osallistumalla oman alan kurssille ruotsinkielessä oppilaitoksessa.
3. raportoimalla siitä, miten käyttää ruotsin kieltä työssään.
4. osallistumalla FinTandem-kurssille Vaasan Arbiksella.
Kurssilla voit kehittää ruotsin kielen taitoasi äidinkielisen puhujan kanssa.
5. muulla sovitulla tavalla.
Vaatimuksena on, että opiskelija tekee suunnitelman opinnoista ja keskustelee suunnitelmastaan
Kielikeskuksen opettajien kanssa ennen suoritusta.
Opiskelija käyttää kieltä aktiivisesti ja tekee
oppimispäiväkirjan.
Suoritustapa: Aktiivinen kielenkäyttö ja oppimispäiväkirja.
Arviointi: hyväksytty / hylätty.
Vastuuhenkilö: Jaana Puskala.
Pakollisuus: Vapaavalintainen.

Vaasan Hanken

Vaasan Hankenin opiskelijat voivat hyväksilukea FinTandemin vapaasti valittaviin opintoihinsa 2 op laajuisena suorituksena suomen kielen opintoihinsa. 

Kurssisuoritukseen vaaditaan, että opiskelija on tavannut pariaan 30 tuntia suomeksi (yhteensä siis 60 tuntia tapaamisia), osallistunut kurssiin kuuluviin yhteistapaamisiin Vaasan Arbiksella, sekä kirjoittanut tapaamisten suomenkielisistä osista oppimispäiväkirjan (suomeksi). Vaasan Arbiksen kurssikoordinaattorilta voi pyytää kurssitodistuksen yhteistapaamisista.

Oppimispäiväkirjassa opiskelija pohtii ja suunnittelee oppimisprosessiaan. Oppimispäiväkirjan mallin saa kurssilaisille jaettavasta opiskelijan käsikirjasta. Oppimispäiväkirja jätetään Vaasan Hankenin lehtori Marit Nilsson-Väreelle.

Oppimispäiväkirjaan tulee merkitä jokaisen tapaamisen:
päivämäärä
kellonaika (alku ja loppu)
kuinka kauan on puhuttu suomea
tapaamispaikka
sisältö
Tapaamisten lisäksi oppimispäiväkirjaan kuuluu osiot lähtötaso, tavoitteet ja arviointi (malli Opiskelijan käsikirjassa). Jotta kurssikoordinaattori voisi kirjoittaa todistuksen yhteistapaamisista, hän tarvitsee opiskelijan nimen ja osoitetiedot. Todistus yhteistapaamisista ja oppimispäiväkirja toimitetaan sitten Vaasan Hankenin lehtori Marit Nilsson-Väreelle, joka päättää kurssin hyväksilukemisesta opintoihin.

Helsingin yliopisto, Vaasan oikeustieteellinen koulutus

Vaasan oikeustieteellisen koulutuksen opiskelijat voivat valita FinTandemin valinnaiseksi kieliopinnoksi (2 op) ON- tai OTM-tutkintoon. Kurssisuoritukseen vaaditaan, että opiskelija on tavannut pariaan yhteensä 60 tunnin ajan, josta 30 tuntia toisella kotimaisella kielellä, osallistunut kurssiin kuuluviin viiteen yhteistapaamiseen (Vaasan Arbiksella) sekä kirjoittanut kaikista tandemtapaamisista oppimispäiväkirjan toisella kotimaisella kielellä.

Oppimispäiväkirjan kirjoittamisohjeet saa opiskelijan FinTandem-käsikirjasta tai oikeustieteellisestä koulutuksesta. Vaasan Arbiksen kurssikoordinaattorilta voi pyytää kurssitodistuksen yhteistapaamisista. Todistus yhteistapaamisista ja oppimispäiväkirja toimitetaan Vaasan oikeustieteellisen koulutuksen toisen kotimaisen kielen opettajalle Johanna Dahlinille.

 

Åbo Akademi i Vasa

Åbo Akademis studerande kan välja FinTandem som valbara språkstudier i det andra inhemska språket (2 sp).

För att få kursen godkänd krävs att:

1) studeranden har träffat sin FinTandempartner totalt 60 timmar, varav 30 timmar på det andra inhemska språket
2) studeranden har deltagit i de fem till kursen hörande närstudieträffarna vid Vasa Arbis (en kopia av kursintyget från Arbis lämnas in till examinatorn)
3) studeranden skriver en rapport på det andra inhemska språket på basen av inlärningsdagboken som baserar sig på tandemträffarna med tandempartnern (ca 1 A4). I rapporten beskriver och utvärderar man tandemsamarbetet och sitt lärande
4) studeranden delta i en diskussion med examinatorn på 15 minuter, där man diskuterar erfarenheterna av tandem som metod (målsättningar, genomförande, lärande mm.).

Uppgifterna lämnas in till Centret för språk och kommunikation i Vasa.
Examinator är Marit West-Sjöholm.
FinTandem ersätter inga obligatoriska kurser i det andra inhemska språket.