FinTandem i studierna

Gymnasiet

FinTandem kan godkännas som en fritt valbar kurs i gymnasiet.
För att få det intyg som krävs för godkännande av kursen vid läroanstalten, bör studeranden träffa sin FinTandempartner ett visst antal gånger, föra dagbok över träffarna och delta i närstudieträffarna för FinTandem. Dagboken lämnas in till den egna skolan i slutet av kursen. Intyg över närstudeträffarna fås av FinTandemkoordinatorn. Innan du anmäler dig till FinTandem, är det bra att diskutera med din studiehandledare och koordinatorn för FinTandem.

Vasa universitet

Språkpraktik (huvudämnet svenska)
Genom att gå en FinTandemkurs kan en studerande avlägga den språkpraktik som hör till huvudämnet svenska vid Vasa universitet. Mer information om språkpraktik för studerande vid Vasa universitet finns på webbplatsen för språkpraktik vid Institutionen för nordiska språk.

TEKEMÄLLÄ OPPII    SVENSKA I PRAKTIKEN    LEARNING BY DOING
Laajuus: 1‒3 op
1 op = 27 t. aktiivista kielenkäyttöä
Koodi: KRUO9234
Ajoitus: -
Edeltävät opinnot: Ruotsin kielen peruskurssi, 5 op tai vastaavat tiedot.
Opintojakson tavoite: B2‒C1
Osaamistavoite:
Opiskelija osaa käyttää ruotsin kieltä erilaisissa autenttisissa ja omaan alaan
liittyvissä kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija osaa oma-aloitteisesti ottaa vastuuta sekä suullisen että
kirjallisen kielitaitonsa kehittämisestä.
Opintojakson sisältö: Opiskelija kehittää kielitaitoaan aktiivisen kielenkäytön kautta ja reflektoi
sen suhdetta omiin oppimistavoitteisiinsa ja oppimaansa. Kurssi voidaan suorittaa esim.:
1. toimimalla tutorina ruotsin kielen kurssilla.
2. osallistumalla oman alan kurssille ruotsinkielessä oppilaitoksessa.
3. raportoimalla siitä, miten käyttää ruotsin kieltä työssään.
4. osallistumalla FinTandem-kurssille Vaasan kansalaisopisto Almalla, Kirkkopuistikko 15.
Kurssilla voit kehittää ruotsin
kielen taitoasi äidinkielisen puhujan kanssa. 
5. muulla sovitulla tavalla.
Vaatimuksena on, että opiskelija tekee suunnitelman opinnoista ja keskustelee suunnitelmastaan
Kielikeskuksen opettajien kanssa ennen suoritusta.
Opiskelija käyttää kieltä aktiivisesti ja tekee
oppimispäiväkirjan.
Suoritustapa: Aktiivinen kielenkäyttö ja oppimispäiväkirja.
Arviointi: hyväksytty / hylätty.
Vastuuhenkilö: Jaana Puskala.
Pakollisuus: Vapaavalintainen.

Hanken i Vasa

Studerande vid Hanken i Vasa får räkna FinTandem till godo omfattande 2 sp i sina fritt valbara studier i finska.

För att få kursen godkänd vid Hanken i Vasa krävs att studeranden har träffat sin FinTandempartner 30 timmar på finska (träffar totalt alltså 60 timmar) och deltagit i de till kursen hörande närstudieträffarna vid Vasa medborgarinstitut Alma, Kyrkoesplanaden 15, samt skrivit en inlärningsdagbok. Ett intyg över närstudieträffarna fås på begäran av kurskoordinatorn vid Vasa medborgarinstitut Alma.

På basen av de delar av träffarna som den studerande gör på finska, skriver hen en inlärningsdagbok (på finska). I inlärningsdagboken planerar och funderar den studerande på sin inlärningsprocess. En modell för hur man skriver inlärningsdagbok finns i FinTandemhandboken för studerande. Inlärningsdagboken ges till lektor Marit Nilsson-Väre vid Hanken i Vasa.

I inlärningsdagboken ska man för varje FinTandemträff skriva ut:
datum
klockslag (när man börjat och slutat)
hur länge man talat finska på träffen
plats
innehåll

Förutom rapporteringen om träffarna ingår det också följande delar i inlärningsdagboken:
utgångsnivå, målsättningar, utvärdering. För att få intyg över närstudieträffarna behöver kurskoordinatorn den studerandes namn och adressuppgifter. Intyget över närstudieträffarna jämte inlärningsdagboken lämnas slutligen in till lektor Marit Nilsson-Väre, som avgör ifall kursen räknas till godo vid Hanken i Vasa.

Helsingfors universitets juridiska fakultets utbildning i Vasa

Studerande vid Helsingfors universitets juridiska utbildning i Vasa (RN- eller JM-examen) kan välja FinTandem som valbara språkstudier (2 sp). För att få kursen godkänd krävs att studeranden har träffat sin FinTandempartner totalt 60 timmar, varav 30 timmar på det andra inhemska språket, deltagit i de fem till kursen hörande närstudieträffarna vid Vasa medborgarinsitut Alma, Kyrkoesplanaden 15 , samt skrivit en inlärningsdagbok på det andra inhemska språket på basen av tandemträffarna med tandempartnern.

En modell för hur man skriver inlärningsdagbok finns i FinTandemhandboken för studerande. Ytterligare skrivråd fås via den juridiska utbildningen i Vasa. Ett intyg över närstudieträffarna fås på begäran av kurskoordinatorn vid Vasa medborgarinstitut Alma. Intyget över närstudieträffarna och inlärningsdagboken lämnas slutligen in till Johanna Dahlin, lärare i det andra inhemska språket vid den juridiska fakultetens utbildning i Vasa.

 

Åbo Akademi i Vasa

Åbo Akademis studerande kan välja FinTandem som valbara språkstudier i det andra inhemska språket (2 sp).

För att få kursen godkänd krävs att:

1) studeranden har träffat sin FinTandempartner totalt 60 timmar, varav 30 timmar på det andra inhemska språket
2) studeranden har deltagit i de fem till kursen hörande närstudieträffarna vid Vasa medborgarinstitut Alma (en kopia av kursintyget från Alma lämnas in till examinatorn)
3) studeranden skriver en rapport på det andra inhemska språket på basen av inlärningsdagboken som baserar sig på tandemträffarna med tandempartnern (ca 1 A4). I rapporten beskriver och utvärderar man tandemsamarbetet och sitt lärande
4) studeranden delta i en diskussion med examinatorn på 15 minuter, där man diskuterar erfarenheterna av tandem som metod (målsättningar, genomförande, lärande mm.).

Uppgifterna lämnas in till Centret för språk och kommunikation i Vasa.
Examinator är Marit West-Sjöholm.
FinTandem ersätter inga obligatoriska kurser i det andra inhemska språket.