Research

A large number of publications about tandem language learning has been written abroad. An extensive list of reports can be found on, for example, Academia.edu. See more about research on Tandem at University Language Centre (ZFA), Ruhr Universität Bochum.

The initiative to FinTandem came from Professor Christer Laurén at the Department of Scandinavian Languages at the University of Vaasa in Finland. The cooperation between the department and the organizers was put in place right from the start. Ph.D. Katri Hansell (formerly Karjalainen)  has also wrote her thesis about FinTandem.

Studies about FinTandem

Karjalainen, Katri (2011). Interaktion som mål och medel i FinTandem. Strategier och orientering vid problem i språkproduktion. Acta Wasaensia nr 244. Språkvetenskap 43.

Karjalainen, Katri (2010). Va hette den orden? Att uppmärksamma förståelse i FinTandem. In: Language and Emotions. VAKKI-symposium XXX, 118–129. Eds. N. Nissilä & N. Siponkoski. Publications of the Research Group for the Theory of Translation, LSP and Multilingualism at the University of Vaasa Nr. 37.

Karjalainen, Katri (2009a). Using communication strategies to gain fluency, accuracy and complexity in L2. In: Multilingualism. Proceedings of the 23rd Scandinavian Conference of Linguistics, 200–211. Eds A. Saxena & Å. Viberg. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Linguistica Upsaliensia 8.

Karjalainen, Katri (2009b). Vägg å väg. Inlärning av ord via muntlig kommunikation. In: VAKKI-symposium XXIX, 193–203. Eds M. Enell-Nilsson & N. Nissilä. Publications of the Research Group for the Theory of Translation, LSP and Multilingualism at the University of Vaasa Nr. 36.

Karjalainen, Katri & Sara Nyholm (2009). Attityder till olika sätt att lära sig språk. In: Svenskan i Finland 11, 86–85. Eds Lotta Collin & Saara Haapamäki. Skrifter från svenska institutionen vid Åbo Akademi 7.

Karjalainen, Katri (2008a). Svenskan och finskan i tandemkontakt. In: Svenskan i Finland 10, 133–146. Eds J. Lindström, P. Kukkonen, C. Lindholm & Å. Mickwitz. Nordica Helsingiensia 11.

Karjalainen, Katri (2008b). Att lära sig svenska i FinTandem. Kommunikation på svenska mellan finsk- och svenskspråkiga deltagare. In: Svenskans beskrivning 29, 137–145. Eds M. Nordman, S. Björklund, Ch. Laurén, K. Mård-Miettinen & N. Pilke. Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska samfundet nr 70.

Klasstandem i en tvåspråkig skolkontext

"I artikeln diskuteras erfarenheter av ett forsknings- och utvecklingsprojekt, kallat Klasstandem. Syftet med projektet är att på empirisk grund utveckla språkpedagogiska modeller för språkligt blandade elevgrupper inom undervisningen i det andra inhemska språket." / Michaela Pörn, Katri Karjalainen

"Tillsammans förstod vi varandra"– om samarbetet i kursen i det andra inhemska språket mellan Vasa universitet och Åbo Akademi i Vasa.